Oglas za prijem namještenika - tehnički sekretar

Broj: 01- 2108/16; Datum: 28.12.2016. godine - Na osnovu člana 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službne novine Federacije BiH“, broj: 49/05), a u vezi sa članom 23., 24. i 28. istog Zakona, te člana 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik ("Službene novine Općine Travnik", broj: 1/14, 2/14, 8/15, 9/15, 3/16 i 4/16), načelnik Općine Travnik r a s p i s u j e

 • petak, 30 Decembar 2016 16:05
 • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

 1. na radno mjesto viši referent  za registraciju birača  i tehnički sekretar

Naziv radnog mjesta:

         Viši referent za registraciju birača i tehnički sekretar

         1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:

 • vodi opći birački spisak,
 • vrši upis i ažurira podatke u skladu sa promjenom broja birača i propisima SIP - a
 • izdaje uvjerenja i osigurava uvid naosnovu službene evidencije iz biračkih spiskova
 • pruža tehničku pomoć Općinskoj  izbornoj komisiji u određivanju biračkih mjesta  na teritoriji općine i raspoređivanju birača po biračkim mjestima
 • vrši AOP za potrebe službe
 • Izrađuje naloge za isplatu za potrebe Službe
 • Vodi interni protokol Službe
 • Vodi evidenciju prisutnosti zaposlenika Službe
 • Vrši procjenu potreba i nabavku kancalarijskog materijala
 • Vrši ovjeru potpisa i prijepisa
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:

 • SSS završena gimnazija, ekonomska, upravna  ili informatička,
 • 10 mjeseci radnog staža
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):

-       Uvjerenje o državljanstvu;

-       Izvod iz matične knjige rođenih;

-       Diploma o završenoj stručnoj spremi;

-       Dokaz o radnom stažu u struci – uvjerenje poslodavca;

-       Dokaz o poznavanju rada na računaru – certifikat;

-       Uvjerenje o ploženom stručnom upravnom ispitu za službenike sa SSS;

-       Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:

         Ovjerenom izjavom kandidata - odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;

         Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;

-       Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05).

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa, i rezultatima kandidata koje ostvare na stručnom testiranju.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“ „Nezavisne novine“, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta viši referent za registraciju birača i tehnički sekretar u Službi za opću upravu i BiZ.“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                              

                                                                                                    N A Č E L N I K

                                                                                           Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.  

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 439 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Oktobar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31