Potreban stručni suradnik – glasnogovornik suda

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona” broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Novom Travniku, objavljuje
  • ponedjeljak, 19 Decembar 2016 14:42
  • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku
5 / 562
Stručni suradnik – glasnogovornik suda – 1 izvršitelj
Opis poslova: suradnja sa medijima; pripremanje i davanje informacija u svezi predmeta; priprema informacija za web stranicu suda; uređivanje i redakcija biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature i poslovi u svezi njihovog izdavanja; praćenje i proučavanje društvenih odnosa i pojava od interesa za ostvarivanje funkcije suda,sudske prakse od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu Zakona; prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, osmatranje i obrada podataka i uspostavljanje odgovarajućeg dokumentacijskog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednice suda i tajnika suda.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.
Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2., 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom sudu u Novom Travniku “
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. Posao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija:Novi Travnik
Broj pozicija:1
Datum objave:16.12.2016.
Trajanje oglasa:10 dana (ističe 26.12.2016.)

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 494 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Oktobar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31