SBK - Prijem državnih službenika u Uredu za javne nabave

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.01.2017. godine.

  • petak, 23 Decembar 2016 14:15
  • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona" broj 7/11), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ureda za javne nabave za potrebe proračunskih korisnika Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabave za potrebe proračunskih korisnika
Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

5 / 561

01. Stručni savjetnik za planiranje i analizu javnih nabava - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za pripremu javne nabave - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za provedbu javne nabave - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za praćenje i nadzor izvršenja ugovora - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: priprema i izrada plana nabave na temelju odgovarajućih podataka koje dostavljaju organi državne službe i druga tijela, izrada analiza i izvješća vezanih uz javne nabave, izvršenja plana javnih nabava i učinke javnih nabava, poslovi praćenja, kontrole i poduzimanja aktivnosti za pravodobnu realizaciju plana nabave, kontrola zahtjeva za početak postupka javne nabave radi usklađenosti s planom nabave, pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi implementacije, razvoja i upravljanja sustavom e-nabave i drugih naprednih tehnologija za provedbu i nadzor sustava javne nabave, sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave, praćenje i proučavanje stanja i pojava u području javnih nabava na temelju prikupljenih podataka i/ili podataka koje dostavljaju ugovorna tijela, obrada tih podataka s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrada odgovarajućih materijala kojima se vrši informiranje o stanju i problemima u području javnih nabava i predlaganje mjera radi utvrđivanja politike i mjera za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike javnih nabava i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz područja javnih nabava, uspostavljanje izrada i vođenje evidencija ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma i drugih evidencija, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta.

02.Opis poslova:izrada tenderske dokumentacije u suradnji s ugovornim tijelima, poslovi izrade, odnosno analize, provjere i kontrole već pripremljenih tehničkih i stručnih podloga, projekata, troškovnika, specifikacija, posebnih uvjeta i zahtjeva kod opisa predmeta nabave u tenderskoj dokumentaciji, a sukladno propisima o javnoj nabavi i pravilima struke iz područja pojedinog predmeta nabave, sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave,vrši analizu tržišta i ponuda na tržištu roba, usluga i radova, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta.

03. Opis poslova:priprema i provođenje svih postupaka javnih nabava (poseban ispitni postupak), sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave, odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, izrada nacrta ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, pribavljanje stručnih mišljenja od odgovarajućih tijela uprave, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu Zakona o javnim nabavama, praćenje propisa, prakse URŽ, sudske prakse, objavljenih stručnih mišljenja nadležnih tijela uprave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta.

04.Opis poslova:praćenje i nadzor pravilnog izvršavanja ugovora i okvirnih sporazuma, u suradnji s ugovornim tijelima Kantona Središnja Bosna i s tim u svezi utvrđivanje stanja u tom području i posljedica koje mogu nastati u vezi s tim, poduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera za otklanjanje štetnih posljedica, uslijed neizvršavanja ili nepravilnog izvršavanja ugovora, provjera urednosti ispunjenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te izdavanje uvjerenja o istom, izrada redovitih izvješća o izvršenju ugovora i okvirnih sporazuma, sudjeluje u radu povjerenstva koje provodi postupak javne nabave, odnosno obavlja pravne poslove za povjerenstvo koje provodi postupak javne nabave, drugi poslovi po nalogu rukovoditelja Ureda iz djelokruga radnog mjesta.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:
- VII stupanj stručne spreme - ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) ekonomske struke, sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.
- VII stupanj stručne spreme - diplomirani inžinjer građevine, arhitekture, strojarstva, elektrotehnike ili informatike, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) građevinske, arhitektonske, strojarske ili elektrotehničke struke, sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.
- VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke, sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
- VII stupanj stručne spreme - pravni fakultet, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) pravne struke, sa kontinuitetom u struci u oba ciklusa
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za javne nabave za potrebe proračunskih korisnika Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iu

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 397 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Oktobar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31