Održana 48.sjednica Vlade SBK

Sjednica je održana 9.2.2017. godine u Travniku.

  • četvrtak, 09 Februar 2017 20:19
  • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova
 
 
Usvojeni su i Izvještaji o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi i ureda za 2016. godinu.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i Program održavanja regionalnih cesta za 2017. godinu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK usvojila Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godini.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša , povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Srednjobosanskog kantona za 2005-2025 godina.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Program mjera prostornog uređenja SBK za 2017-2021. godinu i usvojila Izvještaj o stanju prostornog uređenja o provedbi Prostornog plana 2005-2025 za četvorogodišnje razdoblje 2012-2016. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Općine Bugojno za projekte čišćenja i uređenja korita rijeke Vrbas u MZ Vrbanja i MZ Graćanica, odlukom se izdvaja iznos od 79.000,00 KM, a sredstva će se uplatiti Općini Bugojno.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavod za zdravstveno osiguranje SBK, 
- Odluka o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za Dom zdravlja Travnik, na ime sufinansiranja nabavke sanitetskog vozila.

Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju peći za zagrijavanje zgrade PS Donji Vakuf i PS Fojnica, odlukom se izdvajaju sredstva kako slijedi:
- Za nabavku peći za PS Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 5.537,50 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „TrgoTen“ d.o.o. Travnik,
- Za nabavku peći za PS Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 6.487,60 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „TrgoTen“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za realizaciju projekta financiranja izgradnje i jačanje infrastrukture kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša za izgradnju infrastrukture u PZ Resnik, općina Kreševo, odlukom se izdvaja iznos od 8.500,00 KM iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2016. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku stalnih sredstava i provođenje odgovarajućih procedura za niže potrošačke jedinice, kako slijedi:
1. O.Š.“Fra Marjan Šunjić“, 6.000,00 KM - Rekonstrukcija centralnog grijanja,vremenska nepogoda
2. O.Š.“Mehurići“, 3.009,00 KM - Rekonstrukcija centralnog grijanja,vremenska nepogoda
3. O.Š. „Gromiljak, 3.000,00 KM - Rekonstrukcija centralnog grijanja, vremenska nepogoda
4. O.Š.“Musa Ćazim Ćatić, 6.880,00 KM - Rekonstrukcija centralnog grijanja vremenska nepogoda
5. O.Š.“Berta Kućera, 4.200,00 KM - Rekonstrukcija poda po nalogu inspektora-II faza
6. O.Š.“Bila“, S.Bila, 6.600,00 KM - Rekonstrukcija svlačionice po nalogu inspektora-II faza
7. O.Š.“Kiseljak 1, 6.000,00 KM - Nabavka namještaja za dvije nove učionice
8. S.Š.“Novi Travnik, 2.000,00 KM - Rekonstrukcija radijatora u 5.učionica, vremenska nepogoda

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Plan nabavki, roba i usluga za 2017. godinu.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku plamenika za lož ulje za zgradu Kantonalnog suda u Novome Travniku, i donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godine Kantonalnom sudu u Novom Travniku za nabavku plamenika na lož ulje 95-273kW, odlukom se izdvaja iznos od 3.518,19 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću PTD „Turbo – Prom“ d.o.o. Novi Travnik.

Vlada SBK je usvojila Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u februaru mjesecu 2017. godine.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnosti na:
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za psiho-socijalno liječenje branilaca sa prebivalištem na području Srednjobosanskog kantona i branilaca sa socijalno-statusnim staranjem na području Srednjobosanskog kantona,
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za troškove zakonske revizije tjelesnog oštećenja branioca,
- Program i kriterija utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja,
- Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja u koja su ukopani poginuli branioci,
- Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti,
- Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera udruženjima branilaca.

Data je i saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na šehidski nišan – braniteljski nadgrobni spomenika, a na prijedlog iste uprave.

Na prijedlog iste uprave donesene su i slijedeće odluke:
1. Odluka o izdvajanju sredstava za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala u iznosu od 600.000,00KM,
2. Odluka o izdvajanju sredstava za troškove zakonske revizije u iznosu od 20.000,00 KM, 
3. Odluka o izdvajanju sredstava za pomoć u slučaju smrti u iznosu od 50.000,00 KM, 
4. Odluka o izdvajanju sredstava za podizanje šehidskih nišana –nadgrobnih spomenika u iznosu od 20.000,00 KM, 
5. Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći za liječenje u iznosu od 350.000,00KM. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za plan nabavke u 2017. godini.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje kosog krova na zgradi Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, odlukom se izdvaja iznos 66.000,00 KM za JU Bolnicu za plućne bolesti i tuberkulozu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2017. godine,
- Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM na ime podrške za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne davaoce krvi,
- Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“, odlukom se izdvaja iznos od 32.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2017. godine,
- Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva z a prvi i drugi kvartal.
 
 
 
D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 47. redovne i 16. i 17. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona –sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o radu ministarstava za 2016. godinu:
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo finansija
c) Ministarstvo pravosuđa i uprave
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
f) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
g) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
h) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa

3. Izvještaj o radu uprava, upravnih organizacija i službi za 2016. godinu:
a) Kantonalna uprava za pitanja borca
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni arhiv
e) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa
f)Kantonalna direkcije za ceste
4. Izvještaj o radu službi i ureda za 2016. godinu 
a) Služba za zajedničke poslove
b) Stručna služba Vlade Kantona
c) Ured za zakonodavstvo 
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za europske integracije, fondove, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona
f) Ured za javne nabave 

5. Godišnji plan i Program održavanja regionalnih cesta za 2017. godinu - Kantonalno ravnateljstvo za ceste
a) Godišnji plan i Program projektiranja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih cesta za 2017. godinu 

6. Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2017. godinu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana za područje Srednjobosanskog kantona za 2005 - 2025. godina - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša povratka i stambeni poslova 
a) Prijedlog programa mjera prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona za 2017-2021. godinu
b) Izvještaj o stanju prostornog uređenja o provedbi Prostornog plana 2005-2025. za četvorogodišnje razdoblje 2012-2016. 

8. Amandmani na Prijedlog odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9. Inicijativa za vjerodostojno tumačenje članka 82. Ustava Kantona Središnja Bosna - Ministarstvo pravosuđe i uprave 

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općine Bugojno za projekte čišćenja i uređenja korita rijeke Vrbas u MZ Vrbanja i MZ Gračanica - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu 

11. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za 2017. godinu, za XII. mjesec nastavne 2016./2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

12. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2017. godinu, namijenjenih za visoko školstvo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

14. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantonaza 2017. godinu, za nabavu opreme za JU Dom zdravlja Travnik - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu peći za zagrijavanje zgrade PS Donji Vakuf i PS Fojnica- Ministarstvo unutrašnjih poslova 

17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Kantona za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje infrastrukture kao poticanje održivom privrednom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša za izgradnju infrastrukture u PZ Resnik, općina Kreševo - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova 

18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izmjenu stolarije na zgradi Općinskoga suda u Jajcu - Ministarstvo pravosuđa i uprave 

19. Zahtjev za dodjelu objekta ''Pritvor'' za smještaj Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike 

20. Informacija o inicijativi za donošenje propisa o naknadama plaće porodilja i roditelja djece sa smetnjama u razvoju (po Zaključku Vlade) - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike 

21. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova 

22. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (po natječaju Ministarstva) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

23. Informacija o prijemu volontera u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (po natječaju Vlade) - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

24. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za naplatu nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku - Ministarstvo pravosuđa i uprave 

25. Saglasnost za nabavu stalnih sredstava te provođenje odgovarajuće procedure za osnovne škole s područja Kantona - Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa

26. Saglasnost na Plan nabavki roba, usluga i radova u 2017. godini - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

27. Saglasnost za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija - Ministarstvo unutarnjih poslova 

28. Saglasnost za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom arhivu - Kantonalni arhiv

29. Saglasnost za nabavku plamenika za lož ulje za zgradu Kantonalnog suda u Novome Travniku - Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu plamenika za lož ulje za zgradu Kantonalnog suda u Novome Travniku

30. Saglasnost kantonalnom javnom pravobraniteljstvu za zaključivanje Ugovora o djelu na poslovima ložača - Ministarstvo pravosuđa i uprave 

31. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u februaru 2017. godine 
a) Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 759 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Decembar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31