Održana 50.sjednica Vlade SBK

Sjednica je  održana 9.3.2017. godine u Travniku. 

  • četvrtak, 09 Mart 2017 21:38
  • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slova
 
Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je razmatrala Amandmane na Prijedlog Zakona o pravobranilaštvu, i Vlada SBK je stava da je Amandman na član 11 opravdan.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje na Nacrt Zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine, i uputila u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na:
- Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju borca, 
- Program i kriterij utroška sredstava za pravnu pomoć borcima.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog iste uprave:
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za topličko-klimatsko lijećenje, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica, odlukom se izdvaja iznos od 1.000.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za putne troškove u inostranstvo za lijećenje korisnika branilačko invalidske zaštite, odlukom se izdvaja iznos 10.000,00 KM,
- Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za finansiranje promijenjene radne sposobnosti, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za februar 2017. godine, osnovica za obraćun plaće za sve zaposlenike u kantonalnim organima državne službe, te osnovnom i srednjem obrazovanju, iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih fukncija osnovica za obraćun plaće za februar 2017. godine iznosi 107,06 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Poticaj privredi 2017-Lot 5“, za sufinansiranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „Mostar 2017“ koji će se održati od 04.4. do 08.4.2017.godine u Mostaru, odlukom se izdvaja iznos od 40.091,24 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije „Poticaj privredi – Lot 8“, sa sredstava rezerve, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, sredstva će se doznačiti preduzeću „Faik“ d.o.o. Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela odluku o izdvajanju sredstava za sufinaniranje upravnih ustanova – odlukom se odobrava mjesećna uplata u iznosu od 25.000,00 KM na ime Zavoda za javno zdravstvo SBK.

Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u iznosu od 1.755,00 KM, sredstva se odnose na izradu projektne dokumentacije „Elektrinstalacije, termoinstalacije i elaborat zaštite od požara u glavnom projektu adaptacije zgrade MUP-a“.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara SBK, odlukom se izdvaja iznos od 28.000,00 KM za pokretanje postupka javne nabavke. 

Usvojen je i Izvještaj Načelnika općine Kreševo za projekat „Izrada ptpornog zida na putu za Benek u MZ Cvitović“ i Izvještaj Načelnika općine Jajce za projekat „Uređenje obale i korita rijele Kreševčice“ o utrošku sredstava po odlukama Vlade Kantona.

Usvojen je i Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2016. godinu i Izvještaj o radu Kantonalnog javnog pravobranilaštva.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta dala saglasnost za sufinaniranje projekta utopljavanja zgrade MSŠ „Donji Vakuf“, saglasnost se odnosi na provedbu projekta Federalnog fonda za zaštitu okoliša „Energetsko utopljavanje MSŠ Donji Vakuf, procjenjena vrijednost projekta je 300.906,60 KM.

Date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Plan nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017. godine, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
- Saglasnost za Plan nabavke za Ministarstvo privrede za 2017. godinu,
- Saglasnost za Plan nabavki Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2017.godinu,
- Saglasnost na Plan nabavki roba i usluga u 2017. godini za Kabinet Premijera,
- Saglasnost na Plan nabavki za 2017. godinu za Ured za javne nabavke.


Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije sredstava Tekuće rezerve za organizovanje Memoranduma o evropskom partnerstvu, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Evropskom pokretu u BiH.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju i isplati sredstava za realizaciju projekta finansiranja izgradnje i jačanje insfrastukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i sl.) kao poticanje održivom privrednom razvoju u svrhu zaštite okoliša, za prepumpnu stanicu na vodovidu Prijevori – Borina Općina Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Kantonalnom sudu Novi Travnik za prijem u radni odnos dva državna službenika na neodređeno vrijeme i to stručni saradnik – glasnogovornik Suda, jedan izvršitelj i strućni saradnik za opšte i pravne poslove – jedan izvršitelj.

Donesena je i Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu namijenjenih za sport u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 57.300,00 KM, u svrhu uplate kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima i udruženja iz oblasti sporta.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti o raspisivanju natječaja za upražnjena radna mjesta u „Prva osnovna škola„ općina Donji Vakuf i SŠ „Busovača“ općinaBusovača.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 11.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za upražnjena radna mjesta:
- Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, u Odsjeku telekomunikacije i informatiku, namještenik, Sektor uniformisane policije-4 izvršitelja, 
- Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik, u P.S.Kiseljak-1 izvršitelj, 
- Viši refertent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik u P.S.Kreševo – 1 izvršitelj, 
- Viši referent za poslove veze i kriptozaštite, namještenik u P.S.Travnik-1 izvršitelj.
 
 
D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 49. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
2. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3. Mišljenje na Nacrt zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju boraca – Kantonalna uprava za borce
6. Program i kriteriji utroška sredstava sa pravnu pomoć borcima – Kantonalna uprava za borce
7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe boračke populacije(4x) – Kantonalna uprava za branitelje
a) za topličko-klimatsko liječenje
b) za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica
c) za putne troškove za liječenje u inozemstvu
d) za finansiranjepromjenjene radne sposobnosti
8. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za februar 2017.g. - Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "poticaj privredi" lot 5 (sufinanciranje nastupa na Međunarodnom gospodarskom sajmu "Mostar 2017") – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije "poticaj privredi" lot 8- sredstva rezerve – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK ( za I. mjesec 2017.g.) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije "Elektroinstalacije, termoinstalacije i elaborat zaštite od požara u glavnom projektu adaptacije zgrade MUP-a" – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
13. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Rješenje o imenovanju radne grupe za koordiniranje aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14. Izvještaj načelnika općine Kreševo i općine Jajce o utrošku sredstava po odlukama Vlade Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2016.godinu – Ministarstvo finansija
16. Izvještaj o radu Kantonalnog javno pravobranilaštva za 2016.godinu – Kantonalno javno pravobranilaštvo 
17. Informacija o aktivnostima na izradi Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Informacija o odlukama Ustavnog suda BiH dostavljenih na naplatu zbog neizvršavanja sudskih odluka u razumnom roku (po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Informacija o popisu volontera raspoređenih u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
20.Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje za SenadaBostu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21.Saglasnost Kantonalnom javnom pravobranilaštvu za nabavku eksternog HDD 1 TB – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za nabavku usisavača za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Saglasnost za sufinansiranje projekta utopljavanja zgrade MSŠ" Donji Vakuf" – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za poslove revizije – Kantonalna uprava za borce
25.Saglasnost na Memorandum o evropskom partnerstvu Vlade Kantona i Evropskog pokreta u BiH – premijer Kantona
26. Saglasnost na Plan nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.g. – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
27. Saglasnost za Plan nabavki Ministarstva privrede za 2017.godinu – Ministartstvo privrede

28. Saglasnost za Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2017.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu

29. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu mart 21017.g. - Stručna služba
a) Kantonalni arhiv 

30. Razrješenja i imenovanja

a) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje
b) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno 
c) Rješenje o imenovanju članova Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 1293 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Decembar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31