Održana 51.sjednica Vlade SBK

 Sjednica je održana 30.3.2017. godine u Travniku.

  • četvrtak, 30 Mart 2017 21:37
  • veličina slova smanji velićinu slova smanji velićinu slova povećaj slova povećaj slovaNa prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje federalnog Zakona o prijevozu opasnih stvari.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 52. Stava 8. Zakona o građenju Srednjobosanskog kantona. 

Centralna popisna komisija je predložila, a Vlada SBK usvojila Elaborat o obavljenom pospisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona, na dan 31.12.2016. godine i Elaborat o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja Kantonalne direkcije za puteve na dan 31.12.2016. godine. 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
- Odluku o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava sa pozicije Transfer – poticaji šumarstva za državne šume za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 100.000,00 KM,
- Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za naknadu štete koju počini zaštićena divljač u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o davanju saglasnosti za prijenos prava koncesije iz Ugovora o koncesiji za korištenje mineralne vode sa bunara „BM1“ u naselju Gromiljak, općina Kiseljak za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu, sa dosadašnjeg koncesionara „MB Commerce“ d.o.o. Kiseljak na preduzeće „Tilea“ d.o.o. Kiseljak.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
- Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za prvi mjesec 2017. godine, odlukom se za I mjesec školske 2016/ 2017 godine utvrđuje akontativna raspodjela u iznosu od 104.168,47 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u O.Š. „Travnik“ Travnik, odlukom se odobrava utrošak u iznosu od 5.996,25 KM,
- Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u O.Š. „Travnik“ Travnik, ugovor će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Meister“ d.o.o. Živinice,odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 23.220,16 KM,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za školska natjecanja u Budžetskoj 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 38.000,00 KM,
- Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za stručno usavršavanje prosvjetnih radnika u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos 12.283,41 KM,
- Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju stropa u holu O.Š. „Boris Čorić“ Kreševo, sredstva u iznosu od 6.873,75 KM će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Limogradnja“ s.z.r. Kreševo,
- Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje, 
- Odluka o davanju saglasnosti nižim potrošačkim jedinicama za provođenje odgovarajuće procedure Javne nabavke, kako slijedi:
1. O.Š.“Uskoplje“G.Vakuf/Uskoplje - 30.000,00 KM, Obnova športske dvorane-krov; HR donacija 40.000KM
2. O.Š.“Muhsin Rizvić“Fojnica - 20.000,00 KM, Sanacija krova na fiskulturnoj dvorani

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Udruženju prenzionera SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za 2017. godine.

Kantonalni arhiv SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za potrebe sufinansiranja organizovanja Savjetovanja arhivskih radnika u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine i Kantonalnog arhiva Travnik, koje će se održati od 16.5. do 18.5.2017. godine, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.

Kantonalna uprava za geodetsko i imovinsko pravne poslove je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava u visini od 100.000,00 KM za sufinansiranje Projekta Uspostave katastra nekretnina za dio općina Kiseljak, Dobretići, Jajce i Gornji Vakuf / Uskoplje.

Na prijedlog Kantonalne uprave za borce, Vlada SKB je donijela Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku ortopedskih pomagala, za potrebe korisnika boračko-invalidske zaštite za 2017. godine, kako slijedi:
- LOT 1 - Sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, « IZVOR – KOMERC“ Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 2 – Ortopedska pomagala za paraplegičare « IZVOR – KOMERC« Banja Luka , Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 3 - Ortopedska pomagala za ruke « IZVOR – KOMERC « Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku,
- LOT 4 – Ortopedska pomagala za noge « IZVOR – KOMERC « Banja Luka, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku.

Na prijedlog Stručne službe, Vlada SBK je primila k znanju informaciju o uvođenju daljinskog grijanja na prostoru općine Novi Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova dala saglasnost za Plan nabavki za 2017. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure uspostave mrežnog video nadzora prometa u gradovima putem tzv. „pametnih kamera“.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Analiza sigurnosti prometa na području Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu namijenjenih za kulturu u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 4.000,00 KM:
- Za Islamsku zajednicu u BiH, Sarajevsko muftijstvo – Medžlis islamske zajednice Kiseljak za kulturno – vjersku manifestaciju „U susret Ramazanu 2017. godine – iznos od 1.500,00 KM 
- Udruženju mladih „KISS“ Kiseljak za realiziranje projekta „Hrvatsko proljeće Središnje Bosne“ u iznosu od 2.500,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Transfer – poticaji privredi za 2017. godinu LOT 8, za slijedeće subjekte:
1. Lumo d.o.o. Travnik – 6.000,00 KM
2. Makama d.o.o. Bugojno – 7.000,00 KM
3. Tovarište d.o.o. Fojnica – 8.000,00 KM
4. Inox-Partner d.o.o. Donji Vakuf – 9.000,00 KM
5. Plantago Novi Travnik – 10.000,00 KM
6. Nam Gornji Vakuf – Uskoplje – 10.000,00 KM.

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 19., 20., 21. i 22. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2.Mišljenje na Nacrt federalnog zakona o prijevozu opasnih tvari - Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje člana 52. stava 8. Zakona o građenju Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova 
4. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona, na dan 31. 12. 2016. godine - popisna Komisija 
a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31. 12. 2016. godine 
b) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava 
c) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara 
d) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara na zalihi 
e) Prijedlog odluke o prijenosu i preknjiženju stalnog sredstva 
f) Prijedlog odluke o otpisu nenaplative i zastarjele tražbine
g) Prijedlog odluke o otpisu manjka u blagajni
h) Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o popisu sredstava i obveza u Ministarstvu unutrašnjih poslova
i) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava u pravosudnim institucijama
j) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara u pravosudnih institucijama
k) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima popisne Komisije

5. Elaborat o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine u Kantonalnoj direkciji za puteve - Kantonalna direkcija za puteve
a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31. 12. 2016. godine u Kantonalnoj direkciji za puteve
b)Izvještaj o izvršenju finansijskoga plana za 2016. godinu
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2017. godinu - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za naknadu štete koju počini zaštićena divljač - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijenos koncesije za korištenje mineralne vode sa bunara ''BM 1'', općina Kiseljak, sa ''BM commerce'', d. o. o., Kiseljak, na poduzeće ''TILEA'', d. o. o., Kiseljak - Ministarstvo privrede 
9. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola za prvi mjesec 2017. godine - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u Osnovnoj školi ''Travnik'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za rekonstrukciju krova u Osnovnoj školi ''Travnik'', Travnik - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za školska natjecanja u proračunskoj 2017. godini - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2017. godinu - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju stropa u holu Osnovne škole ''Dr. Boris Čorić'', Kreševo - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Suglasnost za pokretanje procedure za obnovu športskih dvorana Osnovne škole ''Uskoplje'', Gornji Vakuf-Uskoplje i Osnovne škole ''Muhsin Rizvić'', Fojnica - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta 
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženje penzionera Srednjobosanskog kantona - Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Savjetovanja arhivskih radnika Bosne i Hercegovine - Kantonalni arhiv
19. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima Komisije za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji - Ministarstvo unutrašnjih poslova 
20. Prijedlog odluke o uknjižavanju stalnih sredstava - Ministarstvo unutrašnjih poslova 
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje projekta za uspostavu katastra nekretnina za dio općina: Kiseljak, Dobretići, Jajce i Gornji Vakuf-Uskoplje - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
22. Saglasnost za nabavu službenog motornog vozila za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove - Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 
23. Prijedlog odluka o izboru najpovoljniji ponudžača za nabavku roba i usluga za potrebe Kantonalne uprave za borce - Kantonalna uprava za borce
a) za nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara
b) za nabavku ortopedskih pomagala za paraplegičare
c) za nabavku ortopedskih pomagala za ruke
d) za nabavku ortopedskih pomagala za noge
24. Prijedlog odluka o pokretanju postupka za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Srednjobosanskog kantona - Služba za zajedničke poslove 
a) za rekonstrukciju i uređenje portirnice u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona 
b) za molerske radove u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona
c) za uređenje hodnika u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona
d) za dodatne radove na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona
e) za dodatne radove na uređenju parking prostora ispred zgrade Vlade Kantona ''Tri bora'' 
25. Saglasnost za nabavu računara i računarske opreme - Služba za zajedničke poslove
26. Informacija o uvođenju daljinskog grijanja na prostoru općine Novi Travnik - Služba za zajedničke poslove 
27. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu službenih motornih vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
28. Saglasnost na Plan nabavki za 2017. godinu Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova - Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
29. Saglasnost za nabavu opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu - Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
30. Informacija o Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu ''Jelka Vasić'' - Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Informacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji Agrocopa, d. o. o., Travnik - Ministarstvo pravosuđa i uprave 
32. Izvještaj o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za IV. Kvartal 2016. godine za premijera Kantona i ministra finansija - Ministarstvo finansija 
33. Razrješenja i imenovanja
a) Imenovanje Komisije za javne nabave za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova 

Objavili smo !!!

Marketing

 global

Ko je na portalu: 644 gostiju i nema prijavljenih članova

Info bar

Kalendar arhive

« Decembar 2017 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31